موسسه حسابداری داده پردازش آگاه

حسابداری

حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می آورد.